STOPPORDRE | DU KAN STOPPE BYGGEARBEIDER

Advokat Joakim Stensland

I går bistod jeg en klient med å stoppe pågående byggearbeider på nabotomten. Dette var tredje gangen i samme sak vi fikk Plan- og bygningsetaten til å fatte vedtak om stoppordre. Første gangen måtte vi gå til søksmål med krav om midlertidig forføyning hvor vi saksøkte Plan- og bygningsetaten før de fattet vedtak. I går måtte jeg ringe Ellen De Vibe, sjefen for byplan før vedtak ble fattet.


Etter plan- og bygningsloven § 32-4 skal Oslo kommune etter krav fra naboer eller andre pålegge utbygger å stoppe pågående byggearbeider, og finner kommunen det nødvendig skal de gi pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning.


Bestemmelsen er en viktig regel som gir plan- og bygningsmyndighetene mulighet for å gi pålegg om øyeblikkelig stans av pågående byggearbeider. Selv om det er myndigheten som bestemmer om stoppordre skal gis, jf. formuleringen «om nødvendig» er det slik at de plikter å gjøre dette om det er fare for liv eller skader som er uopprettelige.

Bruk av øyeblikkelig stans av pågående byggearbeider er særlig praktisk hvor det utføres ulovlige byggearbeider som skaper farlige situasjoner, skader som ikke kan rettes, der bygges uten tillatelse, i strid med tillatelse eller hvor utførende entreprenør ikke har nødvendig kompetanse sånn at kvaliteten på det som bygges ikke er god nok.


Adgangen til øyeblikkelig stans skal legge vekt på kostnadsmessige og rettssikkerhetsmessige forhold. Det ligger imidlertid i sakens natur at kommunen i slike tilfeller vil måtte treffe avgjørelser raskt, og før man har full oversikt over alle sider ved saken. Vedtak om stoppordre kan således kunne være forsvarlig behandlet, selv om det i ettertid viser seg at det forelå ytterligere opplysninger av betydning for ulovlighetsspørsmålet.

Bygningsmyndighetene kan også etter bestemmelsen kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegg om stans. Politiets plikt til å bistå bygningsmyndighetene følger av politiloven § 2 nr. 5.


Plan- og bygningsetaten gir tillatelser fra sitt kontor, de følger normalt ikke opp med tilstedeværelse på byggeplass. De er derfor avhengige av at andre berørte parter sier ifra om de mener det er fare for skade eller andre uregelmessigheter på byggeplassen.


Det er dessverre enkelte useriøse aktører i byggebransjen, og her vil bestemmelsen da ha en viktig funksjon om du mener det er behov for at arbeidene stanses. Samtidig viser bruk av bestemmelsen at myndighetene også gjør feil i sin saksbehandling og vurdering med å gi byggetillatelser. Da må Plan- og bygningsetaten trekke tillatelsene tilbake og vurdere søknadene på nytt.