FAST EIENDOM |  SØKNADSPLIKT RIVING AV BÆREVEGG

Advokat Joakim Stensland


Skal du rive en bærevegg eller endre en bærende konstruksjon i din bolig så er det er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, og det søkes av et foretak med ansvarsrett etter § 20-3. Bor du i et borettslag må du i tillegg ha samtykke fra styret i gården etter lov om eierseksjoner § 49.Planlegger du å rive en bærevegg i huset der du bor eller utføre endring på en bærende kontruksjon i din bolig så er det et søknadspliktig tiltak. Det betyr at du må søke om tillatelse til å gjøre tiltaket før du setter igang. Det er kommunen hvor huset ditt ligger som søknaden skal sendes til. Videre skal søknaden sendes inn av et ansvarlig foretak med ansvarsrett.


Søknadsplikt

Jobben med å rive eller endre på bæreveggen eller den bærende konstruksjonen kan du altså ikke starte på uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og den har gitt deg tillatelse til tiltaket. Dette følger av plan og bygningsloven kapittell 20 som viser hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. Se ordet "konstruksjon" i § 20-1 første ledd bokstav a og "riving" i bokstav e. Videre se § 20-2 som sier at alle de tiltakene som er nevnt i § 20-1 er søknadspliktige.


Foretak med ansvarsrett

Både søknad om riving av bærevegg, prosjketering av dette og utførelsen skal gjøres av et foretak med ansvarsrett, det følger av plan-og bygningsloven § 20-3. Sammen med søknaden skal det blandt annet fremgå at tiltaket er prosjektert med statiske beregninger for å ivareta hensynet til en forsvarlig riving.


Vi har særdeles bred erfaring med byggesaksbehandling. I enkelte saker har vi også bistått som ansvarlig søker direkte for våre klienter. I 2015 utarbeidet vi søknad og påtok oss prosjektlederansvar i et større byggeprosjekt i Oslo, og i 2016 utarbeidet vi søknad og var ansvarlig søker for Barnekunstmuseet i Oslo med etablering av ny avløpsledning.


Bærevegg i bygårder - samtykke fra styret

Om du bor i en flermannsbolig eller i en leilighet i en boliggård må du i tillegg til ordinær søknad innhente samtykke fra styret. Dette må du søke styret om før du sender inn søknaden til kommunen. Samtykke fra styret skal vedlegges søknaden til kommunene. Uten slikt samtykke vil kommunen som hovedregel avslå søknaden din.


Bærende konstruksjoner i en boliggård vil være endringer av bebyggelsen som defineres som fellesarealer. Det er derfor på sameiermøte at det kan gjøres vedtak med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i møtet for vedtak om samtykke til riving av bærevegg, jf. lov om eierseksjoner § 49.


Om du skal gjøre inngrep i bærevegger internt i leiligheten din, må også først søke styret i boligselskapet om samtykke, jf. lov om eierseksjoner § 49.


Bakgrunnen for reglene

En bærevegg eller en bærende konstruksjon er i seg selv fundamentale bygningselementer i en bygningskropp. De har til hensikt å holde vegger, gulv og tak på plass for å gjøre byggverket stabilt. Typiske kjennetegn ved en bærevegg er at det hviler andre andre sentrale bygningselemter på denne for eksempel i eksempel etasjen over. Ved prosjektering av hus, leilighetsbygg og andre bygninger plasseres bærevegger og bærende konstruksjoner i bygningskroppen derfor etter anvisning av en bygningsingeniør.


Det følger av dette at riving av en bærevegg kan medføre fare og skade på liv og eiendom dersom det ikke utføres riktig. Det er årsaekn til at vi har strenge byggesaksregler for fremgangsmåten nåpr du skal rive en bærevegg eller en bærende kontruksjon i et eksisterende byggverk.


Ta kontakt med advokat

Ta gjerne kontakt med meg for spørsmål eller bistand i saken din. Jeg kan bistå deg i en hver fase for å løse den.


Som advokat kjenner jeg til regelverk som plan- og bygningsetaten benytter. Jeg kan bistå deg med innvilgelse av klage, vurdering om det foreligger søknadsplikt og bistand med alle typer spørsmål i en byggesaksbehandling.