REKLAMASJON | KLAGE PÅ BOLIGKJØP

Advokat Joakim Stensland


I boligkjøp må du klage til selger om boligen har feil eller mangler. Det kalles å reklamere. Du har altså en plikt til å reklamere til selgeren dersom du vil gjøre gjeldende et krav som følge av feilen eller mangelen. Gjør du ikke det mister du retten din til å gjøre kravet ditt gjeldende.Frist på reklamasjon 2 måneder

Det følger av avhendingsloven § 4-19 at du som kjøper må reklamere til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen på boligen du har kjøpt. Når loven bruker uttrykket "innen rimelig tid" skal det alltid forståes som 2 (to) måneder fra mangelen ble oppdaget, eller burde vært oppdaget. Dette er en streng regel for kjøper, og det kan i enkelte situasjoner tillates en lenger frist enn to måneder, for eksempel ved sykdom, utenlandsopphold eller liknende, men i utgangspunktet er fristen absolutt.


Undersøk boligen rett etter overtagelse

Det er viktig at du undersøker boligen grundig rett etter overtagelsen. Det følger også av avhendigsloven § 4-9 at så snart du har overtatt den skal du  undersøke eiendommen slik god skikk tilseier. Avdekker du feil og mangler ved undersøkelsen vil fristen på 2 (to) måneder starte å løp. Oppfyller du ikke undersøkelsesplikten kan du tape retten til å gjøre krav gjeldende.


Undersøkelsesplikten tar hensyn til når du burde ha oppdaget en mangel. Overtar du boligen i januar kan det for eksempel ikke forventes at du avdekker at deler av huset du har kjøpt er innvadert av stokkmaur da de ligger i dvale frem til våren. Men når våren kommer vil maurene vokne til live igjen og bli aktive og da vil fristen på 2 (to) måneder kunne starte å løpe fra du burde ha oppdaget dette. Undersøkelsesplikten i forhold til når du burde ha oppdaget en mangel må derfor vurderes opp i mot hva slags mangel det er snakk om. Et annet eksempel som belyser dette kan være mangler ved drenering. Om vinteren er det vanskleig å avdekke mangel på drenering rundt huset grunnet frost i bakken. Men når våren kommer vil det være motsatt. 


Skriftlig reklamasjon

Reklamer alltid skriftlig. Selv om du også kan reklamere muntlig, vil en skriftlig reklamasjon til selger av bevishensyn være den aller beste formen. Du kan også sende din reklamasjon direkte til megleren som har formidlet salget. Megleren plikter å videreformidle din reklamasjon til selger.


Hva skal reklamasjonen inneholde

En reklamasjon er en melding til selger om at boligen har en mangel som du mener selger er ansvarlig for. Reklamasjonen må derfor inneholde hva mangelen er og ditt krav til selger. Du kan kreve mangelen rettet  jf. avhendingsloven § 4-10, prisavslag etter § 4-12, heving etter § 4-13 eller erstatning etter § 4-14. Hvilke av de fire alternativene du kan kreve avhenger av hva slags mangel det er snakk om. Arealavvik kan for eksempel ikke rettes, selger kan ikke gjøre leiligheten større, men en vannlekasje på badet vil selger kanskje kunne utbedre og rette på sin regning. Prisavslag derimot forutsetter som hovedregel at selger ikke kan eller vil rette mangelen.


Ta kontakt med advokat

I et boligkjøp hvor du oppdager en mangel vil det i de fleste tilfeller lønne seg å kontakte advokat så raskt som mulig for å få hjelp til å fremsette en  reklamasjon riktig.


Ta gjerne kontakt med meg for spørsmål eller bistand i saken din. Jeg kan bistå deg i en hver fase for å løse den.