MÅ DU TÅLE STØY FRA BYGGEARBEIDER HOS NABOEN?

Advokat Joakim Stensland


Det er støyforskriften i Oslo som regulerer det lovlige tillatte nivået av støy. Er støyen over et visst nivå eller varighet er arbeidene særskilt søknadspliktig. Det er ikke typen byggearbeider som er søknadspliktig, men lydnivået. Arbeider som sprenging, pigging og boring overgår som utgangspunkt de tillatte grenseverdiene som er gitt i forskriften.


Må søke om dispensasjon

Selv om naboen har fått byggetillatelse innebærer ikke det at de automatisk har fått tillatelse til å pigge, sprenge og borre. Disse tiltakene må det nemlig søkes dispensasjon fra støyforskriften før de kan utføres lovlig. Dessverre er det veldig få byggesaker hvor det gjøres. Grunnen til det kan være at utbygger ser seg tjent med å be om tilgivelse etter at arbeidene er utført enn å søke om tillatelse før det igangsettes, nettopp for å spare tid og penger. Det er særlig uheldig for de nærmeste naboene som blir påvirket av uholdbar støy over en lengre periode.


Støyende arbeider kun i visse tidsrom

Det er utbyggeren som må redegjøre for støynivåer og som er ansvarlig for gjennomføring av støymålinger, samt må søke om dispensasjon fra støyforskriften. Ved at det søke som dispensasjon fra støyforskriften vil det settes vilkår om at arbeidene kun foregår i gitte tidsrom, videre at naboer informeres om hvilke tider disse ekstraordinære arbeidene skal utføres. Typiske tidsrom for en slik dispensasjon er at sterkt støyende arbeider kun skal foregå mellom 8-17 med en times sammenhengende opphold i løpet av dagen. Når pausen skal være må avtales i samråd med nærmeste berørte naboer. Andre vilkår som typisk settes er at arbeidene gjennomføres så skånsomt som mulig og skal varsles i god tid, samt at endringer varsles. I noen tilfeller kan også berørte naboer få tilbud om alternativt oppholdssted i tidsrom for sterkt støyende arbeider eller at det etableres støyskjerming mellom eiendommene.


Bydelsoverlegen kan stanse arbeidene

Det er bydelsoverlegen i den bydel hvor arbeidene skal utføres som behandler søknaden fra utbygger om tillatelse til å utføre støyende arbeider som for eksempel sprenging, pigging og borring. Bydelsoverlegen er også klageinstans for berørte naboer. Bydelsoverlegen plikter dessuten å stanse ulovlige arbeider og skal føre tilsyn for å påse at forskriften overholdes, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4.   


Her du en pågående konflikt med en utbygger eller nabo om støyende arbeider eller andre generelle spørsmål kan jeg bistå deg med gode råd og veiledning.


Ta kontakt med meg, hilsen advokat Joakim Stensland