MOR/FAR GIR BORT FAST EIENDOM - OMSTØTELSE

Advokat Joakim Stensland


Gjenlevende mor/far som sitter i uskiftet bo må ikke uten samtykke fra arvingene gi bort fast eiendom, eller gi andre gaver som står i misforhold til formuen i boet. Er slik gave gitt kan arvingene kreve gaven omstøtt ved dom. Slikt søksmål må reises innen ett år fra arvingene fikk kunnskap om gaven.


At en ektefelle sitter i uskiftet bo etter den andre ektefellens død betyr at arvingene, typisk barna ikke har fått arven som de har krav på etter loven fra den ektefellen som er død. Den av foreldrene som er i live disponerer på denne måten over arven til avdøde frem til sin egen død, eller til han/hun bestemmer at det skal gis til arvingene. At gjenlevende ektefelle (en av foreldrene) råder over arven som barne skal ha heter å sitte i uskiftet bo.


Dette er bakgrunnen for at vi har bestemmelser som sier at gjenlevende ektefelle ikke kan gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til formuen i boet. Den faste eiedommen eller gavene er jo ikke gjenlevendes formue, det er arvingenes (barnas), gjenlevende kun disponerer over formuen så lenge hun/ han selv lever.


Arveloven § 19 bestemmer derfor at det etter nærmere vilkår kan en slik gave omstøtes, det vil si føres tilbake som om den ikke var gitt bort. Det er de andre arvingene (barna) som må kreve omstøtelse. Om de krever dette må det avgjøres med dom. Søksmål må derfor fremmes for en domstol. Fristen for å kreve det for en domstol er ett år regnet fra arvingen fikk kunnskap om gaven. Etter dette tidspunktet er det forsent å kreve at gaven skal gis tilbake til boet. Da kan du altså miste arven du har krav på.


Arveloven § 19 er en bestemmelse som blir brukt ofte. Det skyldes at gjenlevende ektefelle gir bort til noen av barne enten gaver, eller fast eiendom, hvorpå de andre barna ikke får noe. Det er ulike forklaringer på hvorfor gjenlevende forelder forfordeler arven til noen av barna på denne måten. Det kan være påvirkning, ulik økonomisk situasjon mellom barna som to eksempler. Uansett forklaring er det i strid med loven. 


Som advokat kjenner jeg regelverket med arverett. Jeg kan gi deg svar på det du lurer på, og gode råd og veiledning i saken din. Du kan kontakte med små og store saker.