LEIETAKER BETALER IKKE LEIE

Advokat Joakim Stensland


Når leietaker, både privatpersoner og næringsdrivende, ikke betaler husleie som avtalt i leiekontrakten bør du sende et skriftlig varsel om utkastelse. Varselet må du skrive på en bestemt måte for at du skal kunne bruke det til å kaste ut leietaker på grunn av at husleien ikke betales. Et slik lovlig varsel kalles et "§4-18 varsel."Husleien skal betales slik leietaker og utleier har bestemt i leiekontrakten. Dette gjelder både leiekontrakter med leie av bolig og næringslokaler. Det er viktig at det er bestemmelser i leiekontrakten om at utkastelse kan skje om leien og andre tilleggsytelser ikke betales i tide. Om det ikke står vil det være betydelig vanskelig å få kastet ut leietaker. Betales ikke husleien må du så snart som mulig sende leietaker et varsel om å betale, i dette varselet må du samtidig informere leietaker om at du vil kreve vedkommende kastet ut med hjelp av namsmannen om husleien ikke betales innen en oppgitt frist. Dersom varselet inneholder feil, vil det ikke være mulig for deg å bruke varselet når du skal begjære en utkastelse ved hjalp av namsmannen. Du finner her et eksempel på et lovlig varsel etter loven.


Jeg gir advokatbistand med huleieforhold, manglende betaling av husleie, utkastelser, heving av leiekontrakt, oppsigelse og andre problemstillinger innefor husleieretten.


Jeg bistår både utleiere og leietakere i disse sakene.


Som advokat kjenner jeg til regelverk som plan- og bygningsetaten benytter. Jeg kan bistå deg med innvilgelse av klage, vurdering om det foreligger søknadsplikt og bistand med alle typer spørsmål i en byggesaksbehandling.