Fast eiendom

FAST EIENDOM

Jeg tilbyr advokatbistand i alle typer saker med fast eiendom. Offentligrettslig regulering, utvikling, eksproriasjon, naborett, hevd, sameie, servitutter som bruksretter, veiretter med mer samt husleie og boligrett, feil og mangler.

 

Min advokathjelp til deg er grunnleggende forankret i kunnskap om eiendomsretten, rettigheter i fast eiendom samt i begrunnelsene for rettsreglene vi har og min praktiske erfaring med eiendomsutvikling og ikke minst interesse for faget. Jeg kjenner gjeldende rett og har innsikt i reglene om eiendomsrett til fast eiendom og rettigheter i fast eiendom.

 

Advokatbistand med fast eiendom krever kunnskap om både offentlig- og privatrettslige lovregler. Et felles kjennetegn med fast eiendom er nemlig at utnyttelse begrenses av offentligrettslig bestemmelser, gjennom søknadsordninger, påbud og forbud. På den samme måten har vi et stort privatrettslig regelverk som setter skranker for utnyttelse av fast eiendom. Som eksempel på privatrettslige skranker kan det vises til naboretten og naboloven § 2 som sier: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

 

Jeg tilbyr også advokatbistand med viktige spørsmål som ikke er lovregulert. Her vil rettskilder som rettspraksis, juridisk litteratur og ulovfestede prinsipper være av vesentlig interesse.

 

Advokatbistand med fast eiendom er et bredt fag, så advokatbistand med faget forutsetter gode kunnskaper også i andre rettsområder som er en naturlig forlengelse av faget. Eksempler på advokatbistand i andre rettsområder som er en naturlig forlengelse av fast eiendom er arv, generasjonsskifte, entrepriserett og selskapsrett. Jeg har derfor større fordypelse også i disse fagene.

 

Advokat Joakim Stensland